Klubo „Draugų ratas“ taisyklės

Bendrosios nuostatos

1. Šios taisyklės („Taisyklės“) nustato bendrąsias UAB „Kesko Senukai Digital“, buveinės adresas Kareivių g. 11B,Vilnius („Bendrovė“) Draugų rato klubo („Klubas“) narystės sąlygas. Santykiai, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės arba reglamentuoja juos iš dalies yra reguliuojami atskirais viešais Bendrovės pranešimais Klubo nariams ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 
2. Klubas yra skirtas ištikimiausiems Bendrovės klientams, prenumeruojantiems Bendrovės naujienlaiškius, norint sukurti jiems papildomas naudas ir tokiu būdu atsidėkojant už ištikimybę.
 
3. Klubo narys, nurodydamas savo el. pašto adresą ir užsisakydamas naujienlaiškį papildomai patvirtina esantis tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Bendrovė neatsako už Klubo narį, jeigu jis iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
 
4. Bendrovė turi teisę bet kada iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles ar nutraukti Klubo veiklą apie tai iš anksto asmeniškai nepranešusi Klubo nariams. Apie tokius sprendimus Klubo nariai informuojami viešai internete adresu www.senukai.lt, o tam tikrais atvejais informuojant Klubo narius elektroniniu paštu.
 
5. Draugų rato klube dalyvauti gali vyresni nei 14 metų asmenys. Pateikdami savo asmens duomenis kartu patvirtinate, jog estate ne jaunesni, nei 14 metų.

Tapimas Klubo nariu

6. Klubo nariais tampama, pateikus savo el. pašto adresą ir užsisakius naujienlaiškį bei susipažinus su Taisyklėmis ir Privatumo politika. Nepateikus el. pašto adreso narystė Klube yra negalima.
 
7. Klubo nariu galima tapti tik naudojant vieną elektroninio pašto adresą.
 
8. Narystė Klube pasibaigia atsisakius naujienlaiškių prenumeratos ir tokiu būdu išstojus iš Klubo. Bendrovė taip pat pasilieka teisę pašalinti iš Klubo asmenis, daugiau kaip 3 mėnesius neatsidariusius nė vieno siųsto naujienlaiškio.
 
9. Klubo narys įsipareigoja pateikti tikslius, teisingus ir išsamius asmens duomenis. Pasikeitus pateiktiems duomenims, Klubo narys apie tai informuoja Bendrovę ir pasikeitusius asmens duomenis atnaujina per bet kuriame Bendrovės pranešime pateikiamą atitinkamą nuorodą arba, kreipdamasis į Bendrovę el. paštu [email protected].

Narystės teikiamos naudos

10. Tapdamas Klubo nariu, asmuo įgyja teisę reguliariai gauti Bendrovės siunčiamus naujienlaiškius su įvairiais pasiūlymais bei gauti kitas naudas, kurias įvairiais laikotarpiais Bendrovė pasiūlys Klubo nariams. Tokios visiems Klubo nariams siūlomos naudos gali apimti:
  • nemokamo prekių pristatymo dienas;
  • nuolaidų kuponus prekėms svetainėje įsigyti;
  • informaciją apie išpardavimus ir kitas akcijas; 
  • naudingus informacinius pranešimus, profesionalų patarimus;
  • kitus pasiūlymus ar naudas, kurios bus pateikiamos narystės Klube laikotarpiu.

11. Aktuali ir detali informacija apie konkrečiu metu taikomas papildomas naudas yra teikiama svetainėje bei reguliariai Klubo nariams siunčiamuose naujienlaiškiuose. 
 
12. Klubo nariams atskirai sutikus su profiliavimu, kaip papildoma nauda teikiami personalizuoti pasiūlymai, asmeninės akcijos, gimtadienio staigmenos.

13. Kad draugų ratas vis plėstųsi, o draugaujant gautumėte vis daugiau Senukų prekybos ženklo suteikiamų naudų, Jūsų sutikimu kontaktinius duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais perduosime savo partneriui Kesko Senukai Lithuania, valdančiai mažmenines Senukų parduotuve, kad jie galėtų Jums siųsti savo naujienlaiškius su įvairiais pasiūlymais, akcijomis, nuolaidomis. 

Asmens duomenų tvarkymas

14. Tam, kad Bendrovė galėtų administruoti narystę Klube bei, kad galėtų siųsti Klubo nariams naujienlaiškius, Bendrovė tvarko Klubo narių el. pašto adresus ir  telefono numerius, jeigu telefono numeris buvo pateiktas, („kontaktiniai duomenys“). Kontaktiniai duomenys yra renkami Klubo nario sutikimo pagrindu.
 
15. Tam, kad Klubo narys gautų papildomą naudą ir personalizuotus pasiūlymus, asmenines akcijas, gimtadienio staigmenas, Bendrovė taip pat gali tvarkyti informaciją, susijusią su Klubo narių asmeniu („personalizavimo duomenys“). Personalizavimo duomenys gali apimti Klubo nario vardą, pavardę, miestą, gimimo datą, lytį, taip pat įvairią informaciją apie Klubo nario pomėgius, įpročius ir kitą informaciją, padedančią geriau suprasti Klubo nario poreikius. Šie asmens duomenys tvarkomi Klubo nario sutikimo pagrindu. Jų pateikimas nėra privalomas.
 
16. 15 punkte nurodyti Klubo narių duomenys renkami, jei juos Klubo narys pateikia Anketos pagalba. Anketoje privaloma pateikti el. pašto adresą, o kiti asmens duomenys  pateikiami  laisvanorišku Klubo nario pasirinkimu. Nepateikus jų, Klubo narys negaus tik Jam aktualių personalizuotų pasiūlymų, asmeninių akcijų, gimtadienio staigmenų.
 
17. Jei Klubo narys sutiko su slapukų ar panašių technologijų naudojimu, Bendrovė gali siųsti personalizuotus pasiūlymus, naudodama šių technologijų pagalba surinktus duomenis. Taip pat Bendrovė gali tvarkyti informaciją, susijusią su Klubo nario naudojimusi svetaine  bei naujienlaiškiais („naudojimosi duomenys“). Naudojimosi duomenys gali apimti Klubo narių IP adresą, geografinę vietovę, naršyklės tipą ir versiją, operacinę sistemą, nukreipimo šaltinį, lankymosi svetainėje trukmę, peržiūrėtus puslapius, naršymo svetainėje kelius, o taip pat informaciją apie gaunamų naujienlaiškių skaitymą.
 
18. Klubo nariai gali bet kuriuo metu atsisakyti pasiūlymų siuntimo, pasirinkdami atitinkamą nuorodą bet kuriame iš jau gautų Bendrovės pranešimų arba kreipdamiesi į Bendrovę adresu: [email protected].
 
19. Klubo narių asmens duomenys saugomi tol, kol galioja Draugų rato programa arba kol Klubo narys, atsisakydamas naujienlaiškių prenumeratos, nusprendžia išstoti iš Klubo, nebent toks saugojimas yra būtinas, kad Bendrovė įvykdytų jai privalomus teisinius įsipareigojimus.
 
20. Klubo   nariai   turi  teisę  susipažinti  su  Bendrovės  tvarkomais  jų  duomenimis,  prašyti  šiuos duomenis  ištaisyti,  pašalinti  ar užblokuoti, taip  pat nesutikti su  šių  duomenų  tvarkymu.  Platesnė informacija apie šias teises ir pasinaudojimą jomis pateikiama Privatumo politikoje.      

21. Tiek, kiek šiose Taisyklėse nenumatyta kitaip, joms yra taikoma Privatumo politika. Atsižvelgiant į tai, kad Privatumo politikoje nurodomos svarbios Taisyklių nuostatos, rekomenduojama, kad Klubo narys atidžiai jas perskaitytų ir būtų įsitikinę, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos.

22. Tiesioginės rinkodaros tikslais Jūsų perduotus asmens duomenis tvarkys duomenų valdytojas – Kesko Senukai Lithuania, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Islandijos pl. 32B, j.a.k. 234376520.

Kontaktai

Visais klausimais, susijusiais su Klubo naryste, prašome kreiptis adresu: [email protected]